Cho thuĂŞ can h? cao c?p 110m2 lĂ*m van phòng, nhĂ* 137 Nguy?n Ng?c Vu, C?u Gi?y, HĂ* N?i.
-V? trĂ*: n?m trĂŞn m?t du?ng Nguy?n Ng?c Vu, v? trĂ* d?p, giao thĂ´ng di l?i thu?n ti?n
- Di?n tĂ*ch:
110m2
- Thi?t k?:
NhĂ* 03 phòng ng?, 02 ph?, phòng khách, b?p, ban cĂ´ng.
- Can h? v?a du?c d?u tu thi?t k? n?i th?t d?p:
h? th?ng dèn, tr?n th?ch cao, gi?y dán tu?ng,...
- PhĂą h?p lĂ*m van phòng cĂ´ng ty. QuĂ˝ cĂ´ng ty ch? c?n mang d? d?n lĂ*m vi?c.
- Giá thuê:
11 tri?u/ tháng.
-LiĂŞn h?:
Anh D?c : 0938241989 (ChĂ*nh Ch?)