Cho thuĂȘ can h? cao c?p 110m2 lĂ*m van phĂČng, nhĂ* 137 Nguy?n Ng?c Vu, C?u Gi?y, HĂ* N?i.
-V? trĂ*: n?m trĂȘn m?t du?ng Nguy?n Ng?c Vu, v? trĂ* d?p, giao thĂŽng di l?i thu?n ti?n
- Di?n tĂ*ch:...